Thành phẩm Eight Teen Sound

Vỏ thùng mẫu mới,Bass Eighteen Sound 15MB606,Kèn HD 2000,Họng kèn: nhôm,X-over Alpha
Vỏ thùng mẫu mitus, bass Eighteen sound 15MB606, kèn HD2000, Xsover Alpha2
Vỏ thùng mẫu mới,Bass Eighteen Sound 15MB606,Kèn HD 1050,Họng kèn: nhôm,X-over Alpha
Vỏ thùng mẫu mới, Bass Eighteen Sound 15MB606,Họng kèn XR1464C, X-over 18Sound
Vỏ thùng Linearray đôi Vip ,Bass Eighteen Sound 12W500,Kèn 750 Neo B&C,Họng nhôm JSound,X-over Alpha
Thùng sup đôi 50, bass Fe 18LW1400